Parshas Shoftim

Saturday, August 14, 2021

Torah: Deuteronomy 16:18 - 21:9
Haftarah: Isaiah 51:12 - 52:12

https://hebcal.com/s/shoftim

Add to Calendar

return to events