Parshas Devarim

Saturday, July 17, 2021

Torah: Deuteronomy 1:1 - 3:22
Haftarah: Isaiah 1:1 - 1:27

https://hebcal.com/s/devarim

Add to Calendar

return to events