Parshas Mishpatim

Saturday, February 13, 2021

Torah: Exodus 21:1 - 24:18
Maftir: Numbers 28:9 - 28:15 | Shabbat Rosh Chodesh
Haftarah: Isaiah 66:1 - 66:24 | Shabbat Rosh Chodesh

https://hebcal.com/s/mishpatim

Add to Calendar

return to events