Parshas Vayeshev

Saturday, December 12, 2020

Torah: Genesis 37:1 - 40:23
Maftir: Numbers 7:18 - 7:29 | Shabbat Chanukah - Day 2
Haftarah: Zechariah 2:14-4:7 | Shabbat Chanukah - Day 2

https://hebcal.com/s/vayeshev

Add to Calendar

return to events